English

 


פרסומי PMW
ראש ועדת החוץ והביטחון בכנסת הביע הערכה למכון "מבט לתקשורת פלסטינית" בדיון על אישור חוק קיזוז שכר מחבלים
Share |
 
ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת הביע הערכה 
לתרומה המקצועית של "מבט לתקשורת פלסטינית"
במהלך הדיון לאישור חוק קיזוז שכר מחבלים
ח"כ אבי דיכטר, יו"ר ועדת החוץ והביטחון:
"מבט לתקשורת פלסטיניתסיפקו לנו נתונים אותנטיים שאפשרו דיונים פוריים, מקצועיים, דקויות שקשה מאוד להשיג בלי נתונים מדויקים"
 
ח"כ אלעזר שטרן:
"אני רוצה להודות... ל[מנהל "מבט לתקשורת פלסטינית"] איתמר מרכוס... ולכל מי שדחף וליווה את הוועדה הזאת לאורך זמן"
 
בחודש מאי 2011 מכון מבט לתקשורת פלסטינית חשף לראשונה כי הרשות הפלסטינית משלמת משכורות למחבלים אסירים, והציג תיעוד בנושא זה בפני הקונגרס האמריקני ביוני של אותה שנה.
ביום שלישי השבוע, ב-02/07/2018, הכנסת אישרה ברוב גדול של 87 תומכים ו-15 מתנגדים את "חוק קיזוז שכר מחבלים," הקובע כי הסכום שהרש"פ משלמת למחבלים ולמשפחות "שהידים" ינוכה מכספי המיסים שישראל גובה עבור הרש"פ ומעבירה לה.
 
במהלך דיוני ההצבעה על החוק, שני הח"כים שיזמו את החוק, יו"ר ועדת החוץ והביטחון אבי דיכטר וחבר הוועדה אלעזר שטרן, הביעו הערכה ותודה למכון "מבט לתקשורת פלסטינית," וציינו במיוחד את המידע והתיעוד שמכון "מבט לתקשורת פלסטינית" סיפק לוועדה במהלך העבודה על הכנת החוק.
 
בדיון לפני ההצבעה אמר ח"כ אבי דיכטר, יו"ר ועדת החוץ והביטחון:
 "עזרה רבה קיבלה ועדת החוץ והביטחון בדיוניה ממשפחות נפגעי הטרור ומפצועים שבאו לדיונים, שיתפו אותנו בעמדותיהם, ולצדם היו אנשי מבט לתקשורת פלסטיניתשסיפקו לנו נתונים אותנטיים שאפשרו דיונים פוריים, מקצועיים, דקויות שקשה מאוד להשיג בלי נתונים מדויקים."
[אתר הכנסת, 02/07/2018]
 
לאחר ההצבעה ואישור החוק אמר ח"כ אלעזר שטרן:
 
"אני רוצה להודות... ל[מנהל "מבט לתקשורת פלסטינית"] איתמר מרכוס... ולכל מי שדחף וליווה את הוועדה הזאת לאורך זמן."
 
לחצו לקריאה נוספת על פרסומי מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" לאורך 7 שנים שתרמו להעלאת נושא מדיניות הרש"פ לתגמול מחבלים במשכורות לדיונים בפרלמנטים ברחבי העולם, ועל המעורבות של "מבט לתקשורת פלסטינית" בהעברת החוק החדש.
 
החוק החדש
על פי החוק החדש, שר הביטחון יחשב מדי שנה את הסכום שהרש"פ הוציאה על תשלומים למחבלים אסירים ולמשפחות של "שהידים," והסכום הזה ינוכה מכספי מסים שישראל גובה עבור הרש"פ ומעבירה לה. בשנת 2018 הרש"פ הקציבה 1.2 מיליארד ש"ח לתגמולי טרור מסוג זה. הכספים שישראל תנכה יוקפאו ויוחזקו למשך זמן בלתי מוגבל. אם משרד הביטחון יודיע שהרש"פ הפסיקה לשלם משכורות למחבלים או קצבאות למשפחות "שהידים" במשך שנה שלמה, תהיה לממשלת ישראל אפשרות להעביר לרש"פ את כל הכספים המוקפאים או את חלקם.

 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat