English

 


פרסומי PMW
הפרות של חוק הקיזוז על ידי הממשלה
Share |

הפרות של חוק הקיזוז על ידי הממשלה

 • מכוח ההחלטות שהתקבלו עד כה בעניין יישום חוק הקיזוז, הוחלט להקפיא סכום כולל בסך 1,858,919,164 ₪, שהוא סך תשלומי הרש"פ למחבלים בשנים 2018, 2019, ו-2020 בלבד.

 • אלמלא הפרת חוק הקיזוז על ידי הממשלה, נכון להתחלת חודש מאי 2022, היה אמור להיות בחשבון המיוחד שנפתח במשרד האוצר בעקבות חוק הקיזוז, סכום "מוקפא" של 1,809,110,008 ₪.  הסכום הנותר,  49,809,156 ₪, אמור להיות מוקפא בסוף מאי/תחילת חודש יוני.

 • למרות שמדובר בחישוב פשוט, משרד האוצר מסרב לאשר שסכום זה אכן נמצא בחשבון הייעודי.

מאת עו"ד מוריס הירש

ביום 18 במאי 2022 היה אמור להתקיים דיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בעניין ההפרות של חוק הקיזוז על ידי הממשלה. הדיון נקבע לבקשת חמישה חברי כנסת בעקבות החשיפה של מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית', מינואר 2022, לפיה באוגוסט ודצמבר שנת 2021, הפרה הממשלה את החוק להקפאת כספים ששילמה הרש"פ בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018 ("חוק הקיזוז"), וזיכתה את הרשות הפלסטינית בתוספת של 500 מיליון ₪ מעבר לכספים שמועברים לרש"פ בעקבות גביית מיסים.

על פי החשיפה, שהתבססה על מענה של משרד האוצר לבקשת המכון לפי חוק חופש המידע, בחודש אוגוסט 2021 ויתרה הממשלה על הקפאת 100,609,721 ₪ והעבירה לידי הרש"פ 299,390,279  ₪ מתוך הכספים שהוקפאו בעבר, וזאת תוך הפרה של חוק הקיזוז האוסר להפשיר את כספי הקיזוז לפני שהרש"פ תפסיק את התגמולים הכספיים למחבלים (ראה בהמשך). בדרך זאת, זיכתה הממשלה את הרש"פ בתוספת של 400 מיליון ₪.

כך גם, בחודש דצמבר 2021, ויתרה הממשלה על הקפאת 49,809,156 ₪, ובנוסף העבירה לידי הרש"פ 50,190,844  ₪ מתוך הכספים שהוקפאו בעבר, וזאת תוך הפרה של חוק הקיזוז. בדרך זאת זיכתה הממשלה את הרש"פ בתוספת של 100 מיליון ₪.

לחצו כאן לקריאת פניית "מבט לתקשורת פלסטינית" לשר האוצר בנוגע להפרות אלה.

חוק הקיזוז נחקק בשנת 2018. על פי החוק, בסוף כל שנה אמור שר הביטחון להגיש דו"ח לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) ובו פירוט של סך תשלומי הרש"פ בשנה החולפת למחבלים, "בזיקה לטרור" - דהיינו סך תשלומי הרש"פ למחבלים כלואים, מחבלים משוחררים, מחבלים פצועים ומשפחות מחבלים הרוגים. לאחר אישור הדו"ח על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני, אמור משרד האוצר להקפיא את הסכום שעליו הוחלט מתוך כלל המיסים שמדינת ישראל גובה ומעבירה לרש"פ בהתאם להסכמי אוסלו, ולהפקידו בחשבון מיוחד. על פי החוק, הסכום שנקבע מוקפא מתוך ההעברות לרש"פ בשנים עשר חלקים שווים חודשיים. החוק מוסיף וקובע שניתן יהיה לשחרר את הכספים שהוקפאו רק לאחר ששר הביטחון יגיש דו"ח לקבינט המדיני-ביטחוני ולפיו, בשנה החולפת, לא שילמה הרש"פ ולו אגורה אחת למחבלים בזיקה לטרור.

אלמלא הפרת חוק הקיזוז על ידי הממשלה, נכון לחודש מאי 2022, היה אמור להיות "מוקפא" בחשבון המיוחד שנפתח במשרד האוצר בעקבות חוק הקיזוז סכום בסך 1,809,110,008 ₪, וזאת מתוך סכום כולל בסך 1,858,919,164 ₪ שאותו הוחלט להקפיא. הסכום הנותר, 49,809,156₪, אמור להיות מוקפא בסוף מאי/תחילת יוני הקרוב.

הסכום הכולל הנ"ל מבוסס על חישוב סך הסכומים שהוחלט להקפיאם, וזאת במסגרת ארבע ההחלטות שהתקבלו עד כה ליישום חוק הקיזוז, כמפורט בטבלה זו: 

   מועד ההחלטה  הסכום שהוחלט להקפיא

הערות

 1  פברואר 2019  502,697,000 ₪
 2  דצמבר 2019  148,905,507 ₪
 3  נובמבר 2020  609,606,789  ₪

באוגוסט 2021 ויתרה הממשלה על ביצוע הקפאה בסך 50,800,565 ש"ח, וזאת תוך הפרה של חוק הקיזוז.

באוגוסט 2021 שיחררה הממשלה 299,390,279 ש"ח מתוך הכספים שהוקפאו בעבר, וזאת תוך הפרה של חוק הקיזוז.

 4  יוני 2021  597,709,868  ₪
 • תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים והמשוחררים, למחבלים הפצועים ולמשפחות של המחבלים ההרוגים בשנת 2020

 • על פי תשובת משרד האוצר/רשות המיסים לעת"מ 5031-07-21 מבט לתקשורת פלסטינית נ' משרד האוצר, הקפאת הסכום שעליו הוחלט החל בחודש יוני 2021.

  באוגוסט 2021 ויתרה הממשלה על ביצוע הקפאה בסך  49,809,156 ש"ח, וזאת תוך הפרה של חוק הקיזוז.

  בדצמבר 2021 ויתרה הממשלה על ביצוע הקפאה בסך  49,809,156 ש"ח, וזאת תוך הפרה של חוק הקיזוז.

  בדצמבר 2021 שיחררה הממשלה 50,190,844 ש"ח מתוך הכספים שהוקפאו בעבר, וזאת תוך הפרה של חוק הקיזוז.


למרות שמדובר בחישוב פשוט, משרד האוצר מסרב לאשר שסכום זה אכן נמצא בחשבון ההקפאה הייעודי. 

מעבר להפרות שנזכרו לעיל, כאן המקום לשוב ולהזכיר שמאז תחילת השנה נמנע ראש הממשלה נפתלי בנט להביא לאישור הקבינט המדיני-ביטחוני, את הדו"ח שהגיש שר הביטחון גנץ ביחס לסך תשלומי הרש"פ למחבלים בזיקה לטרור בשנת 2021. 

 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat