English

 


פרסומי PMW
כמה שילמה הרש"פ למחבלים בשנת 2022?
Share |

כמה שילמה הרש"פ למחבלים בשנת 2022?

 

מוריס הירש, עו"ד

בסוף השבוע שעבר, קיבל הקבינט המדיני-ביטחוני מספר החלטות, בתגובה ליוזמה שמקדמים הפלסטינים באו"ם, לדרוש חוות דעת מייעצת מבית הדין הבינלאומי לצדק בעניין המשמעויות המשפטיות של שלילה על ידי ישראל את הזכות של הפלסטינים להגדרה עצמית וכיבוש השטחים הפלסטינים. בין שאר הדברים, החליט הקבינט המדיני-ביטחוני ליישם באופן מידי את החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח-2018 ("חוק הקיזוז"), ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים בשנת 2022.

תשלומי הרש"פ למחבלים מתחלקים לשניים. חלק אחד משולם למחבלים כלואים ולמחבלים משוחררים מהכלא. החלק השני משולם למחבלים פצועים ולמשפחות של מחבלים הרוגים.

תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים

תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים והמשוחררים מוסדרים בחוק האסירים והאסירים המשוחררים, מס' 19 לשנת 2004 של הרש"פ, ובתקנות שאימצה ממשלת הרש"פ. בעבר, תגמולי הרש"פ למחבלים הכלואים והמשוחררים שולמו באמצעות משרד האסירים בממשלת הרש"פ, וסך ההוצאות פורסמו בדו"חות הכספיים שהרש"פ פרסמה. בשנים האחרונות, כתוצאה מיישום חוק הקיזוז, הרש"פ עושה מאמצים רבים להסתיר את הדברים. היא כבר לא מפרסמת ברבים את התקציב שלה, ואף הורידה מדו"חות הביצוע התקציביים שהיא מפרסמת מדי חודש, כל אזכור של התשלומים האלו. לכן, להבדיל משנים קודמות, קשה לתת אומדן מדויק ביחס להיקף התשלומים.

עם זאת, ניתן לגבש הערכה, על בסיס פרסומים של גורמי הרש"פ.

כתוצאה ישירה מפעילות מכון מבט לתקשורת פלסטינית, אשר הביאה לסגירת 35,000 חשבונות בנק של מחבלים, הרש"פ החלה לשלם את תגמולי המחבלים באמצעות בנק הדואר הפלסטיני. בחודש אוגוסט 2022 התקיים כינוס מיוחד ברש"פ ובו דנו בהרחבת השירותים הכספיים שמספק בנק הדואר של הרש"פ. במסגרת הכינוס צוין כי העלות החודשית של תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים בלבד היא 52 מיליון ₪ בחודש:


כותרת
: "בנק הדואר – מקום מפלטם של הורי האסירים והשהידים, והגנה למגזר הבנקאות המסורתי
חוקרים ומומחים בתחומי הפיננסים העסקים והכלכלה, קוראים לחזק ולהרחיב את השירותים הכספיים שמספק הדואר הפלסטיני, כדי לאפשר שירותים כספיים לאסירים, לפצועים ולמשפחות השהידים...
[הכינוס נערך] בהשתתפות מנהל המחקרים במכון 'מאס', ראבּח מראר; מנהל מחלקת משמעת ברשות הכספים ענאן אל-סמארי, מנכ"ל הדואר הפלסטיני מועאז דראע'מה, וראש מועדון האסיר הפלסטיני, קדורה פארס.

ההצדקות לקיום בנק הדואר
נייר העמדה שהגיש ד"ר מראר הבהיר כי אחת ההצדקות החשובות ביותר לקיומו בנק הדואר הוא אספקת שירותים פיננסיים לאסירים, לפצועים ולמשפחות השהידים, שכן הממשלה משלמת בהתאם לחוק האסירים והמשוחררים מספר 19 לשנת 2004 משכורות ליותר מ-11 אלף אסירים ומשוחררים, סכום השווה ערך ל-52 מיליון שקל [בחודש]."

[העיתון הרשמי של הרש"פ, אל-חיאת אל-ג'דידה, 11/08/2022]

גם בעבר, אישר ראש רשות האסירים והאסירים המשוחררים, קדרי אבו בכר, שתשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים והמשוחררים עומדים על כ-50 מיליון ₪ בחודש.

"לדברי אבו בכר, מספר חשבונות האסירים המשוחררים עומד על 7,500, והעלות הכוללת של [משכורות] האסירים והמשוחררים היא כ-50 מיליון שקל (15.6 מיליון דולר) [סוגריים במקור] בחודש..."

[אנאדולו, סוכנות הידיעות הטורקית, 29/12/2020]

אם כך הם פני הדברים, בהנחה שהסכום הנקוב מהווה ממוצע חודשי של כל התשלומים למחבלים הכלואים והמשוחררים במשך כל השנה, עולה כי בשנת 2022, שילמה הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים סכום כולל בסך 624,000,000 ₪, לא כולל תשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות המחבלים ההרוגים.

כימות סך תשלומי הרש"פ למחבלים פצועים ולמשפחות המחבלים ההרוגים, קשה עוד יותר להערכה. להבדיל מהתשלומים למחבלים הכלואים והמשוחררים, תשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות המחבלים ההרוגים אינם מוסדרים בחוק הפלסטיני, אלא רק בנהלים פנימיים עלומים של אש"ף. על מנת להתמודד עם קושי זה, מכון מבט לתקשורת פלסטינית ערך מחקר מקיף על מנת לזהות את מקבלי הקצבאות, ולחשב את סך התשלומים. על פי המחקר שהתייחס, מפאת היעדר מידע גלוי, רק להיקף התשלומים למשפחות המחבלים ההרוגים, סך תשלומי הרש"פ לאוכלוסייה זו נאמד, בסוף 2018, ב-241,000,000 ₪ לפחות.

בהסתמך על נתוני הבסיס האלה, ניתן להעריך כי סך תשלומי הרש"פ למחבלים בשנת 2022 לא פחת מ-865,000,000 ₪.

 הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat