English

 


פרסומי PMW
אנטישמיות בעיתון הרשמי של הרש"פ:
Share |
אנטישמיות בעיתון הרשמי של הרש"פ:
היהדות היא "דת מסולפת, משובשת ומעוותת"
"טבע הרשע שבהם [היהודים] שאוב מבנו הראשון של אדם [קין]"


איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

בחודשיים האחרונים הופיעו שלושה מאמרים אנטישמיים בעיתון הרשמי של הרשות הפלסטינית, עם המסרים הבאים:
1. היהדות היא "דת מסולפת, משובשת ומעוותת."

2. היהודים ירשו את הטבע המרושע שלהם מקין בן אדם, אשר רצח את הבל אחיו.

3. הציונות היא תוכנית דתית לשליטה בעולם כולו, ולפי אמונתם "על האחרים (הגויים) להיכנע לרצונם."

4. מאז ראשית האסלאם, "אויביי" הדת הזו שרויים בהסכמה על "חרישת הרוע כלפי האסלאם ועקירת המוסלמים מן השורש."

5. מדינת ישראל היא "גידול סרטני ממאיר."

6. הסכסוך בין הפלסטינים והיהודים "איננו סכסוך על אדמה וגבולות, אלא סכסוך על אמונה וקיום."

 
להלן שני קטעים מתוך המדור לעניינים דתיים בעיתון הרשמי של הרש"פ:

השיח' אסחאק פליפל בשיעור דת מעל גבי העיתון:
"מזימה שפלה ישנה חדשה: ...המאבק בין האמת לשקר הוא עתיק כמו החיים על פני הארץ הזו...ועדיין האסלאם העצום, מאז ששחרו הפציע ואורו השפיע, ועד יומנו זה, מושם כמטרה על ידי אויביו, אשר אינם מסכימים על שום דבר כפי שהם מסכימים על חרישת הרוע כלפי האסלאם ועל עקירת המוסלמים מהשורש. האתגר עודנו קיים, יתר על כן האויבים הודיעו בצורה ברורה ובוטה על מזימתם השפלה והנוראה.
לפני 63 שנים, ראש ממשלת ישראל, בן גוריון, עמד באו"ם לאחר שהעולם כולו הכיר בגידול הסרטני הממאיר אשר נקרא מדינת ישראל... ראש הממשלה של הגידול הסרטני ההרסני הזה עמד כדי להכריז לעולם כולו על דת היהודים בפלסטין. אני מייחל שהאומה [האסלאמית] תלמד את הדת הזו כדי שתדע באופן ודאי כי היהודים אינם מדברים, בועידות ובמשא ומתן, אלא דרך דתם המסולפת המשובשת והמעוותת, שהם אימצו אותה, מפארים אותה ומכבדים אותה [את דתם], כשהם שרויים בשקר בזמן שבו הם שוללים את הזכות מבעלי הזכות...
הסכסוך בינינו ובין היהודים איננו סכסוך על אדמה וגבולות, אלא סכסוך על אמונה וקיום."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 03/06/2011]

השיח' אסחאק פליפל:
"בשיעור זה רציתי לדבר על קין והבל, הסיפור הראשון על פני האדמה שקורבנו היה הבל [שנרצח] על-ידי קין, מפני שבסיפור זה יש דמיון ליהודים ולפשעיהם. ההתאמה היא שכאשר אללה יתעלה הזכיר את התמרדות בני ישראל ואת אי-ציותם למצוות אללה להילחם בנפילים [קוראן, 5: 20-31], הוא ציין את שני הבנים של אדם ואת אי-הציות של קין לדברו של אללה והריגתו נפש נקייה ללא צדק, דבר שאללה אסר עליו. היהודים, בפריקת העול, הלכו בעקבות פורק-עול-האל הראשון על פני האדמה. טבע הרשע שבהם שאוב מבנו הראשון של אדם...
בחרתי את הסיפור הזה, בשל הדמיון שיש בו: הנה היהודים הציונים, הם הורגים רבים מהעם הפלסטיני בכל יום, ומשתלטים על אדמות הפלסטינים באמתלות שונות ... והם אוסרים את הצעירים המגנים על הזכות ומבקשים להשיב לעצמם את הארץ בכל אמצעי. זו זכותנו, ואסור לאף אחד למנוע מאתנו להשיג את זה, ואנו עתידים להחזיר לעצמנו את מולדתנו בעזרת אללה, ונניף את דגלינו מעל אל-אקצא ושאר פלסטין אם ירצה אללה..."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 13/05/2011]

להלן קטע מטור שהתפרסם בעיתון הרשמי של הרש"פ:
"לא הייתה תקופה [כזאת] בהיסטוריה, ואין מקרב האומות אומה שנהגה בהפקרות, גירשה ושפכה דם כפי שעשתה התנועה הציונית בערביי פלסטין. מקור השם ציונות הוא הר ציון, אחד מארבעת ההרים שעליהם הוקמה העיר ירושלים. היהודים מאמינים כי אלוהיהם שוכן בה.
הציונות הינה אסכולה דתית קיצונית, שמטרתה הגמוניה פוליטית והפיכת מלכות היהודים בפלסטין לבסיס מלכותם העולמית הנצחית, ו[מאמינה כי] על האחרים (הגויים) להיכנע לרצונם השאוב מרצונו של האל..."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 15/05/2011]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat