English

 


שכתוב ההיסטוריה
שכתוב ההיסטוריה הפלסטינית
לפלסטינים זכות על האדמה בשל קיום בן 7,000 שנה
אל-איאם - 11/09/2006
 


מאמר מאת ד"ר עבד אלמג'יד סווילאם:
    
"איננו רוצים ממנו [רמ"מ בריטניה, טוני בלייר] אלא תשובה אחת על שאלה אחת: האם אנו עם, שזכאי לחיים באדמתו, שבה נולד לפני יותר משבעת אלפים שנה, או לא."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat