English

 


סילוף והכחשת שואה
הכחשת השואה, עלילות וסילוף
ספרי לימוד ברשות הפלסטינית: מלחמת העולם השנייה - ללא השואה
היסטוריה של הערבים והעולם במאה העשרים, כיתה י"ב - 01/09/2009
 


ספרי הלימוד הפלסטינים דנים בהרחבה בפרטים ההיסטוריים הנוגעים למלחמת העולם השנייה, אך בכל ספרי הלימוד בהיסטוריה ברשות, ניכרת התעלמות מנושא השואה כאילו לא הייתה מעולם. ניכר, כי גורמי החינוך ברשות הפלסטינית קיבלו החלטה אקטיבית להוציא את השואה "מחוץ להיסטוריה."
בספר הלימוד "היסטוריה של הערבים והעולם במאה העשרים" נלמדים האירועים של מלחמת העולם השנייה. הנושא נלמד בפירוט רב יחסית, כולל קטעים על האידיאולוגיה הנאצית הגזענית. אך השואה לעומת זאת כלל איננה נזכרת בספר.

ניכר שמחברי ספרי הלימוד הפלסטיניים בחרו להעלים במודע את השואה מההיסטוריה. הספר החדש עוסק בנושאים קרובים לשואה וסביבה: הוא מדבר על האידיאולוגיה הנאצית הגזענים, על מגבלות מיוחדות שהוחלו על עמים "נחותים" לא אריים, אך אין בו שום התייחסות לשואה או ליהודים. הספר אפילו מזכיר את בית הדין הבינלאומי שהקימו בעלות הברית להעמדתם לדין של "בכירי המנהיגים הנאציים בתור פושעי מלחמה," [עמ' 46] אך אינו מזכיר באף מילה מהם הפשעים שבגינם הועמדו לדין "פושעי המלחמה."

להלן דוגמאות מתוך ספר לימוד היסטוריה של הרשות הפלסטינית לכיתה י"ב, אודות מלחמת העולם השנייה והנאציזם:

שם הספר: "ההיסטוריה של הערבים והעולם במאה העשרים", עבור כיתב י"ב.
יצא לאור בשנת 2006 בידי משרד החינוך וההשכלה הגבוהה ברשות הפלסטינית.

שיעור 3 - אפליה גזעית
(...)
תיאורית הגזע התגבשה במהלך שנות השלושים של המאה הקודמת, כשהתנועה הנאצית הופיעה בגרמניה בשנת 1933 וחילקה את העמים לעליונים ולאחרים נחותים. היא דגלה בעליונות הגזע הארי, שממנו מוצאם של הגרמנים, חוקקה חוקים גזעניים והגבילה את המשרות לידי הגרמנים בלבד, מתוך הנחנה שהם שווים בזכויות ובחובות, בעוד שזולתם כפופים לחוקים מיוחדים, שהוחלו עליהם מתוך הנחה שהם זרים באדמתה.
(היסטוריה של הערבים והעולם במאה העשרים, כיתה י"ב, עמ' 123)

חוזי השלום (1945-1947): (...) ועידת פוטסדם ב-1945:
(...) המדינות בעלות הברית הקימו בית דין בינלאומי להעמדתם למשפט של בכירי המנהיגים הנאציים בתור פושעי מלחמה.
 
מספר פרקים בספר ההיסטוריה מוקדשים להשתלשלות האירועים שהובילו למלחמת העולם השנייה, הקרבות בחזית המערבית, החזית הבאלטית, החזית האפריקאית, החזית הרוסית, חזית המזרח הרחוק, קרב אל-עאלמין, תבוסת כוחות הציר וכניעת יפן לאחר הטלת פצצת האטום. אך על פי גרסת מחנכי הרש"פ, השואה אינה נמנית על אירועי מלחמת העולם השנייה.

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat